kunto-riyadi

Nama Drs. Kunto Riyadi, MPPM
NIP 19640215 199103 1 007
Kelahiran Bantul, 15-02-1964
Golongan Darah B
Status Pegawai PNS
Jenis Kepegawaian PNS Daerah
Pangkat, Gol. Ruang Pembina Utama Muda, IV/c
Pendidikan S-2  Administrasi Publik – USC Los Angeles USA (2000)
Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (II.b)
03-01-2017
Sub Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah